Pre váš pohodlný nákup využívame súbory cookie. Používaním webu potvrdzujete, že ste sa oboznámili s tým, čo cookies sú a ako ich môžete odmietnuť. Súhlasím

1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

 • 1.1 Tovar vyrábame na zákazku, nedržíme tovar skladom, čas výroby sa môže predĺžiť na 7 až 30 dní od potvrdenia objednávky
 • 1.2 Predávajúcim je spoločnosť GoMerch s.r.o., e-mail: info@gomerch.sk (ďalej len predávajúci).
 • 1.3 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.
 • 1.4 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.
 • 1.5 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci výslovný súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
 • 1.6 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

2. OBJEDNANIE

 • 2.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:
  • prostredníctvom nákupného košíka na webových stránkach predávajúceho,
 • 2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
 • 2.3 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 72 hodín emailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú pre kupujúceho záväzné!
 • 2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.
 • 2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť v Zákazníckej sekcii na web-stránke predávajúceho, telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci odošle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo cez platobnú bránu GoPay na kartu kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.
 • 2.6 Predávajúci má výhradné právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu bezodkladne vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).

3. CENY

 • 3.1 Predávajúci je platcom DPH.
 • 3.2 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie.
  • Cena je odvodená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru a aktuálna sadzba je viditeľná priamo v objednávke (pri každom spôsobe dopravy). Balné je zahrnuté v cene dopravy.

4. PLATBY

 • 4.1 Platiť za tovar môže kupujúci na dobierku, platobnou kartou cez platobnú bránu GoPay, prevodom na účet predávajúceho na základe proforma (zálohovej) faktúry.
 • 4.2 Platba je možná iba v EUR alebo CZK.
 • 4.3 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu elektronicky na e-mail kupujúceho, ktorý uviedol v objednávke.

4a. RÁMCOVÁ ZMLUVA pre B2B partnerov

 1. Tento článok 4A. VOP upravuje len vzťahy medzi Kupujúcim - Objednávateľom a Predávajúcim - Poskytovateľom, ktorý medzi sebou uzavreli ústnu “Rámcovú zmluvu v oblasti marketingu a reklamy”, (ďalej len “Zmluva” alebo „zmluva“ na účely tohto článku 4A. VOP), ktorou sa Predávajúci zaviazal vyrobiť tovar s dizajnom Kupujúceho, vytvoriť podmienky pre jeho predaj, ako aj prezentovať tovar prostredníctvom masovokomunikačných technológii a tiež záväzok Kupujúceho vystaviť Predávajúcemu faktúru za marketingové a došlo medzi nimi zároveň k dohode o tzv. self billing, teda k dohode o vyhotovovaní faktúr a dobropisov (daňových dokladov) Predávajúcim v mene a na účet Kupujúceho v zmysle zákona 222/2004 Z. Z. o dani z pridanej hodnoty. 
 2. Obsah ústnej Zmluvy je premietnutý do tohto článku 4A. VOP. Pod Zmluvnými stranami sa na účely tohto článku 4A. VOP rozumie Predávajúci – Poskytovateľ a Kupujúci – Objednávateľ.
 3. Poskytovateľ je vlastníkom internetových stránok www.gomerch.sk, www.gomerch.cz a iných internetových domén, patriacich pod správu GoMerch s.r.o. (ďalej len ako „internetová stránka“)
 4. Dizajnom sa na účely tejto zmluvy rozumie dielo – dizajn (napr. tričko s dizajnom, čiapka s dizajnom, batoh s dizajnom atď.), ktorého autorom a vlastníkom je poskytovateľ, ktorý vytvoril tento dizajn.
 5. Polotovarom sa na účely tejto zmluvy rozumie vec bez dizajnu, napr. tričko bez dizajnu, čiapka bez dizajnu, mikina bez dizajnu atď.
 6. Tovarom sa na účely tejto zmluvy rozumie produkt s dizajnom poskytovateľa, ktorý bol vyhotovený alebo dodaný poskytovateľom.
 7. Kupujúcim sa na účely tejto zmluvy rozumie zákazník, ktorý prostredníctvom internetovej stránky realizoval objednávku tovaru.
 8. Objednávkou sa na účely tejto zmluvy rozumie kúpna zmluva uzavretá na diaľku medzi poskytovateľom a kupujúcim, predmetom ktorej je kúpa tovaru, a to prostredníctvom internetovej stránky bez súčasnej fyzickej prítomnosti Poskytovateľa ako predávajúceho a Kupujúceho, a to najmä využitím elektronickej pošty.
 9. Províziou z predaja tovaru sa rozumie vopred písomne dohodnutá čiastka medzi poskytovateľom a objednávateľom.
 10. Marketingovou činnosťou sa na účely tejto zmluvy rozumie preukázateľná prezentácia tovaru objednávateľom, a to najmä, nie však výlučne, rôznymi masovokomunikačnými prostriedkami (Instagram, YouTube a iné).
 11. Celkovým príjmom na účely tejto zmluvy sa rozumie tržba z predaja tovaru za kalendárny mesiac na základe objednávok prijatých do administračnému systému Apollo, pričom provízia sa vypočítava automaticky z odoslaných a zároveň prevzatých objednávok. 
 12. Čistým príjmom na účely tejto Zmluvy sa rozumie celkový príjem z prevzatých objednávok za kalendárny mesiac po odpočítaní nákladov, ktoré si rozdeľujú Zmluvné strany spôsobom uvedeným v bodoch 46. až 52 tohto článku VOP.
 13. Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa vyrobiť pre objednávateľa tovar v súlade s podmienkami uvedenými v tejto zmluve a vytvoriť podmienky na predaj tovaru na základe objednávky kupujúceho. Objednávateľ sa zároveň zaväzuje vykonávať marketingovú činnosť na predávaný tovar a služby poskytovateľa. Predmetom zmluvy je taktiež udelenie licencie podľa bodov 17. až 23. tohto článku VOP.
 14. Zmluvné strany sa dohodli, že rozsah výroby tovaru je ponechaný výlučne na vôli poskytovateľa s prihliadnutím na dopyt a optimalizáciu nákladov na výrobu.
 15. Poskytovateľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vytvorí dizajn, ktorý sa bude nachádzať na tovare, internetových stránkach, sociálnych kanáloch a fyzických nosičoch poskytovateľa, a zároveň na stránkach objednávateľa, pričom výlučné autorské právo a vlastnícke právo k dizajnu po vyhotovení nadobudne poskytovateľ.
 16. Dizajn vyhotoví poskytovateľdo termínu, ktorý si vopred určí spoločne s objednávateľom.
 17. Poskytovateľ podpisom tejto zmluvy udeľuje objednávateľovi súhlas (ďalej len ako „licencia“) na používanie svojho dizajnu, na dobu trvania tejto dohody.
 18. Objednávateľ sa zaväzuje, že bez výhradného súhlasu poskytovateľa nebude dizajn akýmkoľvek spôsobom meniť, upravovať a taktiež licenciu neposkytne tretím osobám.
 19. Objednávateľ nie je nijakým spôsobom oprávnený zaregistrovať dizajn, ktorý je zadefinovaný v bode 4. tohto článku VOP, web ani názov kolekcieako ochrannú známku na Úrade priemyselného vlastníctva SR, prípadne ani ako európsku a/alebo medzinárodnú ochrannú známku.
 20. Poskytovateľ je oprávnený zaregistrovať dizajn, web, názov kolekcieako ochrannú známku na Úrade priemyselného vlastníctva SR, prípadne ako európsku a/alebo medzinárodnú ochrannú známku.
 21. Poskytovateľ udeľuje objednávateľovi podľa § 91 ods. 2 Autorského zákona nevýhradnú a bezodplatnú licenciu na použitie dizajnu spôsobom, ktorý je priamo obchodný, a to na marketingovú činnosť.
 22. Licencia je udelená v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu tejto zmluvy.
 23. Poskytovateľ neudeľuje Objednávateľovi súhlas s tým, že Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie dizajnu v rozsahu udelenej licencie. 
 24. Poskytovateľ sa zaväzuje zhotoviť dizajn a následne tovar podľa vopred dohodnutých špecifík medzi objednávateľom a poskytovateľom.
 25. Predajnú cenu tovaru určuje poskytovateľ.
 26. Poskytovateľ zabezpečuje balenie tovaru, servis spojený s tovarom, jeho doručenie ku kupujúcemu, obchodnú komunikáciu so zákazníkom a zákaznícku starostlivosť.
 27. Poskytovateľ je povinný na požiadanie objednávateľa umožniť vstup do priestorov, kde je uskladnený tovar s dizajnom objednávateľa. Objednávateľ je povinný túto žiadosť oznámiť poskytovateľovi minimálne 48 hodín pred vstupom do týchto priestorov. Objednávateľ však nemá prístup do priestorov, kde sa vykonáva výroba tovarov.
 28. Komunikáciu s kupujúcim za účelom predaja tovaru, jeho doručenia a prípadnej reklamácie zabezpečuje poskytovateľ.
 29. Poskytovateľ má právo bez súhlasu objednávateľa realizovať pridávanie príspevkov objednávateľa s tovarom na sociálne siete alebo s použitím iných masovokomunikačných prostriedkov, ako aj realizovať obdobné úkony s obdobným účelom.
 30. Poskytovateľ si spolu s objednávateľom rozdeľuje náklady spojené na nastavovanie a prevádzku výkonnostných marketingových kampaní a iných vopred dohodnutých marketingových činností v pomere 50 % poskytovateľ a 50 % objednávateľ.
 31. Poskytovateľ má výhradné právo ukončiť predaj akéhokoľvek tovaru, ktorého predaj klesne pod 40 ks za mesiac. Rovnako sa môže ukončiť predaj aj tovaru, ktorého náklady na výrobu presiahnu jeho ziskovosť.
 32. Poskytovateľ má právo ukončiť spoluprácu s objednávateľom, ktorého ročné tržby nepresiahli hodnotu 5000,- € bez DPH.
 33. Doba dodania tovaru: Priemerná doba doručenia je 7 dní odo dňa vytvorenia objednávky kupujúcim. Maximálna doba doručenia je 14 dní odo dňa vytvorenia objednávky kupujúcim. V prípade, že doba dodania objednaného tovaru presiahne 14 dní odo dňa vytvorenia objednávky, kupujúci dostane k objednávke darček v priemernej hodnote 5-10% z ceny objednávky. Za tieto náklady zodpovedá poskytovateľ. Priemerná doba odosielania tovaru z prvej kolekcie je približne 14 dní. 
 34. Ak je pri predávanom produkte uvedený iný čas dodania ako 14 dní, platí tento iný čas.
 35. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytovateľovi poskytne všetku potrebnú súčinnosť tak, aby mohol dokončiť dizajn v zmysle požiadaviek objednávateľa.
 36. Objednávateľ sa zaväzuje, že tovar bude prezentovať rôznymi masovokomunikačnými prostriedkami (Instagram, YouTube a iné). objednávateľ pri prezentácii tovaru uvedie skutočnosť, že dizajn, resp. tovar bol vytvorený poskytovateľom.
 37. Objednávateľ je povinný počas trvania zmluvy, ale aj po jej skončení, dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sú upravené zmluvou a tiež s ňou súvisia, resp. súvisia so záväzkovým vzťahom založeným touto zmluvou, ďalej najmä obchodné know-how poskytovateľa, ceny, technické špecifikácie, interné záležitosti spoločnosti, komunikačné veci, problémy pri výrobe a pri dodaní produktov, grafiky, tvorba stratégie, tvorba identity, všetky myšlienky, ktoré sú použité pri tvorbe kolekcie zo strany poskytovateľa. 
 38. Objednávateľ po ukončení spolupráce nemôže používať Poskytovateľom vytvorený tovar, grafické dizajny, používať danú značku alebo očierňovať obchodné meno poskytovateľa, inak je povinný zaplatiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- EUR.
 39. Objednávateľ je povinný dodávať kvalitné fotografie, na ktorých prezentuje tovaralebo sa aktívne podielať na fototvorbe/videotvorbe pre prezentáciu tovaru.
 40. Objednávateľ má právo vyjadriť sa k finálnej podobe dizajnu a tovaru.
 41. Objednávateľ má nárok na jednu vzorku tovaru zdarma z každej položky z kolekcie.
 42. Objednávateľ je povinný poskytnúť administrátorské prístupy na účty sociálnych sietí poskytovateľovi a to výhradne len na účely tvorby marketingových kampaní pre merch, zber štatistík a ich vyhodnocovanie. Tieto prístupy budú udelené po dobu trvania tejto zmluvy a len na sociálne siete, na ktorých prezentuje objednávateľ tovar, a to v takom rozsahu, akom to v danom čase umožňuje daná sociálna sieť.
 43. Objednávateľ je povinný pravidelne a aktívne odpovedať na správy, výzvy či inú komunikáciu poskytovateľa za účelom efektívnosti a dobrých obchodných vzťahov.
 44. Objednávateľ preberá 100% zodpovednosť za nepredaný tovar.
 45. Objednávateľ je povinný, v prípade ak ho o to požiada Poskytovateľ, si vyhradiť mesačne čas v rozsahu aspoň 10 hodín, pre komunikáciu a prípravu tovarov či iných výstupov s Poskytovateľom.
 46. Objednávateľ sa zaväzuje dodržiavať zásadu poctivého obchodného styku a zachovávať obchodné zvyklosti (napr. pri vystavovaní faktúr) za účelom pokračovania obchodnej spolupráce a nebude v tomto smere vyvíjať aktivity, ktoré by spôsobovali nerovnováhu v podnikateľskom riziku. Objednávateľ je povinný odpovedať na správy, výzvy či inú komunikáciu Poskytovateľa do 48 hodín od doručenia za účelom efektívnosti a dobrých obchodných vzťahov.
 47. Zmluvné strany znášajú náklady na reklamáciu, výmenu a vrátenie tovaru objednaného kupujúcim v pomere 50 % poskytovateľ a 50 % objednávateľ.
 48. Zmluvné strany znášajú náklady za neprevzatý tovar objednaný kupujúcim v pomere 50 % poskytovateľ a 50 % objednávateľ.
 49. Poplatok na platobnej bráne predstavuje cca 1 % z celkovej sumy (kúpnej ceny) objednávky, ktorý uhrádza Poskytovateľ a tento náklad si delí Poskytovateľ s objednávateľom v pomere 50% Poskytovateľ a 50% Objednávateľ.
 50. Zmluvné strany znášajú náklady „za dopravu zdarma“ (doprava zdarma je nad 100 EUR celkovej sumy s DPH – kúpnej ceny objednávky) v pomere 50 % poskytovateľ a 50 % objednávateľ.
 51. Zmluvné strany znášajú náklady za spracovanie objednávok (účtovný poplatok je 0,76 EUR bez DPH za každú objednávku) v pomere 50 % poskytovateľ a 50 % objednávateľ.
 52. Zmluvné strany znášajú náklady za poplatky za zľavy – odpočty provízií spôsobené percentuálnou zľavou celej objednávky v pomere 50 % poskytovateľ a 50 % objednávateľ.
 53. Zmluvné strany znášajú náklady za vzorky v pomere 50 % poskytovateľ a 50 % objednávateľ; tým nie je dotknutý bod 41. tohto článku VOP; pri novej kolekcii má objednávateľ nárok na jednu vzorku zdarma po schválení oboma zmluvnými stranami)
 54. Zmluvné strany sa dohodli na rozdelení čistého príjmu z predaja tovaru v pomere 50 % poskytovateľ a 50 % objednávateľ.
 55. Poskytovateľ je povinný zasielať objednávateľovi každý kalendárny mesiac mesačný report (ďalej len ako „mesačný report“) zahŕňajúci:
  • o čistý príjem objednávateľa z predaja tovaru
  • o informácie o predaji tovaru
  • o celkové náklady objednávateľa
  • o náklady za výrobu vzoriek tovaru pre objednávateľa
 56. Objednávateľ je povinný po obdržaní mesačného reportu bezodkladne vystaviť faktúru za marketingovú činnosť poskytovateľovi k poslednému dňu mesačného obdobia so splatnosťou faktúry v lehote 14 dní, pričom výška mesačnej odplaty za marketingovú činnosť sa vypočíta podľa uskutočnených aktivít v danom mesiaci.
 57. Ku koncu mesačného obdobia sa preverí stav tovaru objednávateľa na sklade, pričom sa budú zadržiavať provízie objednávateľa vo výške 50 % hodnoty skladu. To platí, ak sa zmluvné strany dohodli, že rozsah výberu produktov a výroby tovaru je ponechaný výlučne na vôli poskytovateľa. 
 58. V prípade, že si objednávateľ vyžiadal nákup a výrobu špeciálnych alebo netradičných produktov, zodpovedá za 100 % hodnoty produktov a tovaru, pričom sa budú zadržiavať provízie objednávateľa vo výške 100 % hodnoty skladu pre všetok takýto tovar.
 59. V prípade, že si objednávateľ vyžiadal nákup a výrobu špeciálnych alebo netradičných produktov, zodpovedá za 100 % hodnoty produktov a tovaru, pričom sa budú zadržiavať provízie objednávateľa vo výške 100 % hodnoty skladu pre všetok takýto tovar.
 60. Minimálna čiastka provízie, ktorá je vyplácaná je 200,- EUR bez DPH.
 61. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
 62. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas trvania tejto zmluvy neuzavrie s tretím subjektom (subjekt iný ako poskytovateľ) rovnaký alebo obdobný zmluvný vzťah s rovnakým alebo obdobným predmetom a cieľom zmluvy ako je dohodnutý v tejto zmluve.
 63. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Objednávateľ poruší akúkoľvek zmluvnú povinnosť ustanovenú touto Zmluvou, tak je povinný zaplatiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2800,- EUR za porušenie zmluvnej povinnosti; zmluvnú pokutu je objednávateľ povinný opakovane zaplatiť poskytovateľovi v prípade opakovaného porušenia akejkoľvek zmluvnej povinnosti. 
 64. Objednávateľ je oprávnený vypovedať túto zmluvu, ak poskytovateľ porušil svoje povinnosti stanovené touto zmluvou. Výpovedná lehota predstavuje 3 mesiace. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená poskytovateľovi. Objednávateľ je zároveň povinný najneskôr ku dňu uplynutia výpovednej lehoty odkúpiť od poskytovateľa za nákupnú cenu produkty a pokryť náklady na zostávajúci tovar, ktorý sa nepredal alebo so súhlasom poskytovateľa aktívne spolupracovať na jeho dopredaji v lehote 3 mesiacov od uplynutia výpovednej lehoty; po uplynutí lehoty je objednávateľ povinný odkúpiť od poskytovateľa za nákupnú cenu produkty a pokryť náklady za zostávajúci tovar, ktorý sa nepredal. V opačnom prípade je objednávateľ povinný zaplatiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu v celkovej výške nákupnej ceny ostávajúceho tovaru. Poskytovateľ sa zaväzuje, že zostávajúci tovar bude bezplatne uskladňovať na sklade 1 mesiac od ukončenia zmluvného vzťahu alebo počas dopredaja, pričom po uplynutí uvedenej doby je oprávnený účtovať skladné vo výške 20,- EUR bez DPH za každú europaletu (slovom dvadsať eur) na deň.
 65. Poskytovateľ je oprávnený vypovedať túto zmluvu bez uvedenia dôvodu alebo ak objednávateľ porušil svoje povinnosti stanovené touto zmluvou. Výpovedná lehota predstavuje 1 mesiac. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená objednávateľovi. Objednávateľ je zároveň povinný najneskôr ku dňu uplynutia výpovednej lehoty odkúpiť od poskytovateľa za nákupnú cenu produkty a pokryť náklady na zostávajúci tovar, ktorý sa nepredal alebo so súhlasom poskytovateľa aktívne spolupracovať na jeho dopredaji v lehote 3 mesiacov od uplynutia výpovednej lehoty; po uplynutí lehoty je objednávateľ povinný odkúpiť od poskytovateľa za nákupnú cenu produkty a pokryť náklady za zostávajúci tovar, ktorý sa nepredal.. V opačnom prípade je objednávateľ povinný zaplatiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu v celkovej výške nákupnej ceny ostávajúceho tovaru. Poskytovateľ sa zaväzuje, že zostávajúci tovar bude bezplatne uskladňovať na sklade 1 mesiac od ukončenia zmluvného vzťahu alebo počas dopredaja, pričom po uplynutí uvedenej doby je oprávnený účtovať skladné vo výške 20,- EUR bez DPH (slovom dvadsať eur) na deň.
 66. Zmluvný vzťah je možné ukončiť aj písomnou dohodou zmluvných strán.
 67. Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa rozumie doručenie písomnosti poštou, kuriérom alebo osobné doručenie príslušnej zmluvnej strane. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručenú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie lehota pre vyzdvihnutie zásielky na pošte. Za adresu doručenia sa považuje sídlo alebo miesto podnikania alebo trvalý pobyt príslušnej zmluvnej strany uvedený v tejto zmluve. zmluvné strany sú oprávnené komunikovať aj e-mailom s výnimkou ukončenia zmluvy podľa bodov 64. až 66. tohto článku VOP alebo odstúpenia od tejto zmluvy.
 68. Zmluvné strany sú povinné si navzájom písomne oznámiť zmenu adresy doručovania písomností, resp. zmenu e-mailovej adresy.
 69. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa bude riadiť právnym režimom Obchodného zákonníka Slovenskej republiky.
 70. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky a iných vecne príslušných právnych predpisov.
 71. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zabezpečia ochranu osobných údajov uvedených v tejto zmluve spôsobom podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 72. Zmluvné strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou predovšetkým dohodou.
 73. Zmluvné strany sa dohodli, že na prípadné spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou sa bude vzťahovať právomoc súdov Slovenskej republiky.

5. DODACIE PODMIENKY

 • 5.1 Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je určená v popise každého produktu. Maximálna doba dodania je 30 dní v prípade, ak konkrétny polotovar, potrebný na vybavenie objednávky kupujúceho, nie je dostupný na centrálnom sklade dodávateľa, pričom o tomto predĺžení bude kupujúci riadne informovaný.
 • 5.2 O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky e-mailom. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok.
 • 5.3 Tovar bude vyexpedovaný po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.

6. DORUČENIE TOVARU

 • 6.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke (s výnimkou dopravy tovaru na územie mimo EÚ, kedy sa tovar dopravuje prostredníctvom pošty):
  • SR - Packeta Slovakia - výdajné miesto určené kupujúcim, Z-BOX určený kupujúcim, alebo kúriérom na adresu určenú kupujúcim
  • ČR - Packeta Slovakia - výdajné miesto určené kupujúcim, Z-BOX určený kupujúcim, alebo kúriérom na adresu určenú kupujúcim
 • 6.2 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.
 • 6.3 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky. Ak je zásielka (tovar) poškodená, tak kupujúci má právo požiadať dopravcu, aby vyhotovil záznam o poškodení zásielky (tovaru).
 • 6.4 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad), dodací list a to elektronicky na e-mail, ktorý zadal kupujúci v objednávke. Predávajúci taktiež dodá spolu s tovarom návod na obsluhu a záručný list, ak to vyžaduje povaha tovaru.
 • 6.5 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim v mieste dodania ním určenom v objednávke.
 • 6.6 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu.
 • 6.7 V prípade väčšieho záujmu sa môže stať, že máme nedostatok tovaru, a tak Vami objednaný tovar Vám môžeme dodať v niekoľkých balíkoch, pričom poštovné a balné platíte, ako za jeden balík.

7. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY

 • 7.1 Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
 • 7.2 Tovar na vrátenie musí byť:
  1. nepoškodený,
  2. kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, ...),
  3. vrátane priloženého dokladu o kúpe.
 • 7.3 Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný:
  1. kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí
  2. zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho – tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy)
  3. uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru predávajúcemu (poštovné, poistenie, ...)
 • 7.4 Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:
  1. prevziať tovar naspäť
  2. vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 14 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, okrem poplatku za dopravu; ak však kupujúci vrátil tovar z dôvodu reklamácie, tak poplatok za dopravu znáša Predávajúci.
 • 7.5 V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.
 • 7.6 Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. najmä v prípade, ak predmetom zmluvy je:
  • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, napr. plavky alebo spodná bielizeň.
  • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • 7.7 Práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho týkajúce sa odstúpenia od zmluvy sú bližšie upravené zákonom č. 102/2014 Z. z.

8. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

 • 8.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.
 • 8.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.
 • 8.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním. Záruka sa nevzťahuje ani na tovar ako napríklad plavky alebo spodná bielizeň, pokiaľ došlo k odstráneniu ochrannej fólie.
 • 8.4 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu s kópiou faktúry, dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj presný popis vady.
 • 8.5 POSTUP REKLAMÁCIE:
  1. kupujúci vyplní údaje reklamovanej objednávky cez “Reklamačný asistent” dostupný na webe predávajúceho: https://www.gomerch.sk/asistent
  2. Poslať produkt späť na adresu firmy predávajúceho v zmysle pokynov predávajúceho

9. ZHROMAŽĎOVANIE INFORMÁCIÍ O UŽÍVATEĽOCH, OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • 9.1 Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, podpisom Zmluvy alebo odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva na právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Užívateľ, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením Zmluvy na základe žiadosti Užívateľa v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov Poskytovateľom a ich použitie na fakturačné účely, dodanie tovaru, informovanie o stavu objednávky a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou Službou, vrátane neskoršej komunikácie s Užívateľom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Poskytovateľa, pre účely ponúkania Služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms, telemarketing). Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov.
 • 9.2 Poskytovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený v bode 9.1. týchto VOP a ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné s právnym základom uvedenom v bode 9.1. týchto VOP, len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého Užívateľom dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu. Užívateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi.
 • 9.3 Poskytovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie objednanej Služby a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak. V takom prípade je však Poskytovateľ povinný v zmluvnom vzťahu s treťou osobou dohodnúť ochranu osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov, a zároveň je v Zmluve povinný informovať Užívateľa, že poskytnutie osobných údajov tretej osobe je nevyhnutné pre plnenie Zmluvy a v opačnom prípade nie je možné Službu poskytnúť. Pre tieto účely je nevyhnutné, aby Poskytovateľ získal od Užívateľa súhlas.
 • 9.4 Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov.
 • 9.5 Poskytovateľ nemá oprávnenie zasahovať do obsahu internetových prezentácií Užívateľa, ani oprávnenie na monitorovanie alebo odkladanie elektronickej pošty Užívateľa, s výnimkou vykonávania pravidelnej zálohovacej činnosti pre Užívateľa na základe jeho Objednávky.
 • 9.6 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov Užívateľa, ako aj k zabezpečeniu všetkých dátových, databázových a poštových súborov Užívateľa pred ich stratou, poškodením alebo zničením.
 • 9.7 Poskytovateľ vystupuje vo vzťahu k zákazníkom Užívateľa v pozícii Sprostredkovateľa podľa ustanovenia čl. 28 GDPR. Z tohto dôvodu sa Zmluva medzi Poskytovateľom a Užívateľom riadi nasledovným:
  1. Poskytovateľ nesmie poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa bez predchádzajúceho osobitného písomného súhlasu Užívateľa. V prípade písomného súhlasu Užívateľa je Poskytovateľ tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi v zmluve alebo inom právnom úkone povinný uložiť rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú ustanovené v tejto Zmluve, pričom zodpovednosť voči Užívateľovi nesie Poskytovateľ, ak ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.
  2. Poskytovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len pre účely poskytovania Služieb.
  3. Poskytovateľ spracúva osobné údaje po celú dobu platnosti a účinnosti Zmluvy medzi ním a Užívateľom.
  4. Poskytovateľ spracúva osobné údaje v identickom rozsahu, v akom ich spracúva Užívateľ.
  5. Dotknutými osobami sú zákazníci Užívateľa.
  6. Poskytovateľ je oprávnený vykonávať s osobnými údajmi iba spracovateľské operácie nevyhnutné na splnenie účelu spracúvania, a to najmä: získavanie, zhromažďovanie, uchovávanie a likvidáciu.
  7. Poskytovateľ je povinný spracúvať osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu, aby bolo možné dosiahnuť účel spracúvania a len v súlade s podmienkami tohto článku VOP, prípadne písomnými pokynmi Užívateľa, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, Poskytovateľ je pri takom prenose povinný oznámiť Užívateľovi túto požiadavku pred spracúvaním osobných údajov, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, takéto oznámenie nezakazuje z dôvodov verejného záujmu
  8. Poskytovateľ je povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.
  9. Poskytovateľ vyhlasuje, že zaručuje bezpečnosť spracúvaných osobných údajov, pričom pri prijímaní technických a organizačných opatrení za účelom zabezpečenia ochrany práv a ochrany osobných údajov zákazníkov Užívateľa najmä pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou alebo neoprávneným poskytnutím prenášaných osobných údajov, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo neoprávneným prístupom, bral do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov, rizika, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť ochrany osobných údajov a ich závažnosť.
  10. Poskytovateľ je povinný neposkytnúť osobné údaje tretím osobám, nepoužiť osobné údaje na iný než dohodnutý účel, nezneužiť pre svoj prospech alebo prospech tretej osoby a nenakladať s osobnými údajmi v rozpore s týmto článkom VOP.
  11. Poskytovateľ a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch získaných o zákazníkoch Užívateľa. Osobné údaje nesmú využiť pre osobnú potrebu, nesmú ich zverejniť, poskytnúť ani sprístupniť. Túto mlčanlivosť sa zaväzujú zachovať aj po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy. Poskytovateľ zodpovedá za to, že mlčanlivosť budú zachovávať aj jeho zamestnanci a iné nimi poverené osoby, ako aj prípadní externí spolupracovníci.
  12. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu zákazníkov Užívateľa len počas nevyhnutnej doby na dosiahnutie účelu spracúvania.
  13. Poskytovateľ sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť Užívateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní dodržiavania povinností Užívateľa reagovať na žiadosti zákazníkov Užívateľa pri výkone ich práv podľa ustanovení kapitoly III GDPR, vrátane oznámenia Užívateľa o každej písomnej žiadosti o prístup, ktoré boli doručené Poskytovateľovi v súvislosti s povinnosťami Užívateľa podľa GDPR, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a iných súvisiacich predpisov.
  14. Poskytovateľ sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť Užívateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní dodržiavania povinností podľa ustanovení čl. 32 až 36 GDPR, a to:
   • zabezpečiť bezpečnosť spracúvania;
   • oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov a dotknutým osobám, ak je to potrebné, akékoľvek porušenie ochrany osobných údajov;
   • v prípade potreby vykonať posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, týkajúce sa vplyvu spracúvania na ochranu osobných údajov;
   • konzultovať s Úradom na ochranu osobných údajov pred uskutočnením akéhokoľvek spracúvania, ak z posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov vyplýva, že toto spracúvanie by viedlo k vysokému riziku v prípade, ak by Užívateľ neprijal opatrenia na zmiernenie tohto rizika.
  15. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Užívateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností stanovených v ustanovení čl. 28 GDPR a poskytnúť Užívateľovi súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných údajov a kontroly zo strany Užívateľa alebo audítora, ktorého poveril Užívateľ.
  16. Poskytovateľ je povinný bezodkladne oznámiť Užívateľovi, ak podľa názoru Poskytovateľa akýkoľvek pokyn udelený Užívateľom porušuje zákon o ochrane osobných údajov, osobitný predpis alebo medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov.
  17. Poskytovateľ sa zaväzuje po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy, na základe rozhodnutia Užívateľa vymazať osobné údaje alebo vrátiť osobné údaje Užívateľovi a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.
 • 9.8 Poskytovateľ v súlade s ustanovením čl. 13 GDPR oznamuje Užívateľovi, ako dotknutej osobe nasledovné informácie:
  1. Identifikačné údaje Poskytovateľa: GoMerch s.r.o. Bottva 2A, 811 09 Bratislava. Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka číslo: 137852/B Poskytovateľa je možné kontaktovať na e-mailovej adrese: info@gomerch.sk.
  2. Osobný kontakt na majiteľa tiborjurisa01@gmail.com
  3. Účel, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov, je uvedený v bode 9.1. tohto článku;
  4. Zoznam osobných údajov je uvedený v bode 9.1. tohto článku;
  5. V osobitných prípadoch, ak je pre poskytnutie Služby Poskytovateľom nevyhnutné poskytnúť osobné údaje tretej osobe alebo preniesť osobné údaje do tretej krajiny, poskytne Poskytovateľ o tejto skutočnosti Užívateľovi informáciu.
  6. Poskytovateľ uchováva osobné údaje po celú dobu poskytovania Služby.
  7. Užívateľ má právo požadovať od Poskytovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.
  8. Užívateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.
  9. Poskytnutie osobných údajov uvedených v bode 9.1. Užívateľom je potrebné pre uzavretie Zmluvy a poskytnutie Služby.
 • 9.9 Informácie o právach dotknutej osoby – Užívateľa: Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba – Užívateľ) má v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR nasledovné práva
  1. Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať od Poskytovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám uvedených v bode 9.8.
  2. Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
  3. Právo na výmaz osobných údajov podľa čl 17 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak:
   • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na, ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
   • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
   • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,
   • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
   • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
   • sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
  4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:
   • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Poskytovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
   • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
   • Poskytovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
   • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Poskytovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
   • Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Poskytovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.
  5. Na základe čl. 19 GDPR je Poskytovateľ v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Poskytovateľ oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.
 • 9.10 Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a, ktoré poskytla Poskytovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
 • 9.11 Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR : Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Poskytovateľa alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Poskytovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.
 • 9.12 Na základe čl. 22 GDPR má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a, ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
 • 9.13 Na základe čl. 34 GDPR má dotknutá osoba právo, aby jej Poskytovateľ bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.
 • 9.14 Poskytnutie informácií dotknutej osobe
  1. Poskytovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13 GDPR a oznámenia podľa čl 15 až 22 a čl. 34 GDPR, ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Poskytovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Poskytovateľ je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 GDPR povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť.
  2. Poskytovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa bodu 1 do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Poskytovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Poskytovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.
  3. Informácie podľa bodu 1 poskytuje Poskytovateľ bezodplatne.
  4. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Poskytovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.
 • 9.15 Obmedzenie práv dotknutej osoby - O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 GDPR a § 30 Zákona o ochrane osobných údajov Poskytovateľ informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.

10. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

 • Ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, má spotrebiteľ právo, za účelom ochrany svojich spotrebiteľských práv, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk), alebo iné subjekty zapísané do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva SR. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum (www.esc-sr.sk), ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

11. ZÁVEREČNÉ INFORMÁCIE

 • Dozor nad poskytovaní služieb vykonáva Okresné riaditeľstvo PZ Bratislava a Slovenská obchodná inšpekcia. Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. V Bratislave 01.06.2018

SÚHLAS S VYUŽÍVANÍM COOKIES

Cookie je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Ďalšia návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by bolo prehliadanie webu oveľa zložitejšie.

Súbory cookie používame na množstvo cieľov. Používame ich napríklad na ukladanie vašich predvolieb bezpečného vyhľadávania, na výber relevantných reklám, na sledovanie počtu návštevníkov na stránke, na zjednodušenie registrácie do nových služieb a na ochranu vašich údajov.

Pozrite si zoznam typov súborov cookie, ktoré Google používa, a prečítajte si o tom, ako spoločnosť Google a jej partneri tieto súbory cookie používajú v inzercii. Pravidlá ochrany osobných údajov vysvetľujú, ako spoločnosť Google chráni pri používaní súborov cookie vaše osobné údaje a iné informácie.

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

Ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, má spotrebiteľ právo, za účelom ochrany svojich spotrebiteľských práv, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk), alebo iné subjekty zapísané do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva SR. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum (www.esc-sr.sk), ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.


ZMLUVNÉ PODMIENKY PRE POISTENIE PRODUKTU PROTI NÁHODNÉMU POŠKODENIU

1. SUBJEKTY

 • 1.1 Poistiteľ̌ – gomerch.sk
 • 1.2 Poistník – gomerch.sk
 • 1.3 Poistený – akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá splnila podmienky pre vstup do poistenia; v prípade zmeny vlastníckeho práva k Veci, na ktorú sa poistenie vzťahuje, je poisteným aj osoba, na ktorú vlastnícke právo k Veci prešlo v čase po vzniku poistenia do konca trvania poistenia.

2. PREDMET POISTENIA („VEC“)

 • 2.1 „Vec“ je tovar kúpený Poisteným od Poistníka prostredníctvom jeho internetového obchodu alebo iných obchodných kanálov, ktoré Poistený prevzal v prevádzke Poistníka, od pošty alebo inej doručovacej služby. Podmienkou je, že nákupná cena Veci bola zaplatená v plnej výške, Poistený sa zaregistroval a zaplatil poistné za poistenie náhodného poškodenia na celé uzatvorené obdobie trvania poistenia, a to buď priamo pri nákupe Veci, alebo pri dodatočnej ponuke od Poistníka (resolicitačný program).
 • 2.2 Poistenie sa nevzťahuje na veci poškodené už pri nákupe a veci určené na ďalší predaj Poisteným. Poistenie je možné uzavrieť len pre Veci, pri ktorých je to na internetových stránkach Poistníka povolené.
 • 2.3 Poistné je dané sumou uvedenou pre Vec na internetových stránkach Poistníka a Poistený je s ňou oboznámený pri kúpe Veci a je dané druhom, modelom, typom a cenou Veci, vr. DPH. Poistné je poistným jednorazovým.

3. POISTENIE NÁHODNÉHO POŠKODENIA

 • Poistenie náhodného poškodenia sa vzťahuje na obdobie nasledujúce po kúpe Veci a je možné ho uzatvoriť v dĺžke 1 roku od kúpy Veci

4. VZNIK POISTENIA

 • 4.1 Poistenie vzniká okamihom kúpy Veci. Podmienkou vzniku poistenia je zaplatenie poistného. Potvrdením o vzniku poistenia je doklad o kúpe Veci, na ktorom je uvedený druh, model, typ, výrobné číslo a cena Veci a výška poistného. Na doklade o kúpe Veci je uvedený takisto dátum vzniku poistenia.
 • 4.2 Pri využití resolicitačného programu poistenia vzniká ku dňu dodatočnej kúpy poistenia. Podmienkou vzniku poistenia je zaplatenie poistného. Poistenému bude elektronicky zaslané potvrdenie o uzatvorení poistenia, v ktorom je uvedený druh, model, typ, výrobné číslo a cena Veci a výška poistného.
 • 4.3 Poistený týmto pristupuje na podmienky poistenia uvedené v týchto Zmluvných podmienkach, ak nedôjde v lehote 14 dní k odstúpeniu od zmluvy podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. Kúpa Vecí nie je podmienená poistením, ale poistenie je podmienené kúpou Veci.

5. ZÁNIK POISTENIA

 • 5.1 Okrem situácií uvedených v časti 2, článok 9 Zmluvných podmienok poistenia zaniká v nasledujúcich prípadoch:
  1. uplynutím posledného dňa Poistenia náhodného poškodenia;

  2. zánikom alebo odcudzením Veci, pre ktorú bol vystavený doklad o kúpe;

  3. poskytnutím poistného plnenia v peniazoch;

  4. platným odstúpením od kúpnej zmluvy v zákonnej záručnej lehote z dôvodu záručnej chyby Veci; v takom prípade Poistiteľ vráti pomernú časť zaplateného poistného; pokiaľ bola z poistenia už uplatnená poistná udalosť, pomerná časť poistného sa nevracia;

  5. v prípade, že dôjde v čase Poistenia náhodného poškodenia k výmene Veci, na ktorú sa poistenie vzťahuje.

 • 5.2 Poistenie však nezaniká v nasledujúcich prípadoch:
  1. V prípade, keď zákazník úspešne uplatnil nárok na opravu Veci vyplývajúcej zo zákonnej záruky, poistenie nezaniká, ďalej sa vzťahuje na náhradnú Vec a dohodnuté obdobie poistenia sa nemení.

  2. V prípade, keď zákazník úspešne uplatnil nárok na výmenu Veci vyplývajúcej zo zákonnej záruky, poistenie nezaniká, ďalej sa vzťahuje na náhradnú Vec a dohodnuté obdobie poistenia sa nemení.

  3. V prípade, že dôjde v období Poistenia náhodného poškodenia k oprave Veci, na ktorú sa poistenie vzťahuje, poistenie nezaniká a dohodnuté obdobie poistenia sa nemení.

6. ROZSAH POISTENIA

 • 6.1 Poistenie náhodného poškodenia kryje finančnú stratu na samotnej Veci spôsobenú mechanickým obmedzením alebo stratou funkčnosti Veci náhlym a náhodným pôsobením vonkajších síl na Vec, ktoré nastane v dohodnutom období trvania poistenia.
 • 6.2 Za náhodné poškodenie Veci sa nepovažuje funkčná chyba Veci, na ktorú sa vzťahuje zákonná záruka predajcu alebo záruka výrobcu.

7. POISTNÁ UDALOSŤ A POSKYTOVANÉ POISTNÉ PLNENIE

 • 7.1 Poistnou udalosťou je náhodná skutočnosť, s ktorou je spojená povinnosť Poistiteľa poskytnúť poistné plnenie Poistenému za škodu spôsobenú mu finančnou stratou na samotnej Veci alebo povinnosť Poistiteľa poskytnúť Poistenému náhradnú vec alebo povinnosť Poistiteľa Vec opraviť.
 • 7.2 Finančnou stratou sa rozumie vznik nákladov alebo finančnej ujmy, ktoré Poistenému vzniknú na samotnej Veci v dôsledku náhodného poškodenia Veci, na ktorú sa poistenie vzťahuje. Poistením nie sú kryté akékoľvek následné priamo či nepriamo súvisiace ujmy vzniknuté v dôsledku náhodného poškodenia tejto Veci.
 • 7.3 Limitom poistného plnenia pre škodu spôsobenú náhodným poškodením Veci je časová cena Veci, čo je cena Veci v čase vzniku poistnej udalosti. Určí sa tak, že sa od kúpnej ceny Veci odpočítajú 2 % z kúpnej ceny za každý začatý mesiac od dátumu kúpy Veci. V každom roku poistenia môže byť v prípade poistenia náhodného poškodenia limit poistného plnenia vyčerpaný až dvakrát.

8. SPOLUÚČASŤ

 • Poistenie náhodného poškodenia a odcudzenia sa uzatvára so spoluúčasťou vo výške 10 % z kúpnej ceny Veci vrátane DPH. V prípade, že je Poistený platcom DPH, dohoduje sa spoluúčasť vo výške 10 % z kúpnej ceny bez DPH.

9. POSTUP V PRÍPADE ŠKODOVEJ UDALOSTI

 • 9.1 Poistený sa podľa pokynov Administrátora poistných udalostí dostaví na kontaktné miesto, kde predloží doklad o kúpe Veci a poškodenú Vec. V prípade odcudzenia Veci predloží tiež kópiu dokladu orgánu činného v trestnom konaní o oznámení odcudzenia Veci (v prípade, že ku škodovej udalosti došlo v zahraničí, kópiu príslušného dokladu s úradne overeným prekladom do českého, slovenského alebo anglického jazyka). V prípade odcudzenia Veci je Poistený povinný následne dodať kópiu uznesení o odložení veci vydaného v rámci trestného konania (v prípade, že ku škodovej udalosti došlo v zahraničí kópiu príslušného dokladu s úradne overeným prekladom do českého, slovenského alebo anglického jazyka).
 • 9.2 Poistiteľ zhodnotí, či vznikol nárok na poistné plnenie, a rozhodne o najvhodnejšom spôsobe uskutočnenia poistného plnenia. O svojom rozhodnutí vyrozumie Poistníka i Poisteného.
 • 9.3 Možné spôsoby uskutočnenia poistného plnenia, z ktorých Poistiteľ poistných udalostí vyberá, sú nasledujúce:
  1. Náhodné poškodenie
  2. ak je Vec opraviteľná, je Poistenému zaistené vykonanie opravy Veci a následne je Poistenému Vec vrátená prostredníctvom kontaktného miesta Poistníka, no iba za predpokladu predchádzajúceho zaplatenia spoluúčasti vo výške 10 % z kúpnej ceny Veci (súčasťou opravy nie je inštalácia pôvodného alebo nového softvéru či jeho aktualizácia a v rámci opravy môže dôjsť k strate dát bez náhrady); alebo
  3. ak došlo k úplnému zničeniu Veci alebo by bola jej oprava neúčelná, je Poistenému poskytnutá náhradná vec, ktorá mu bude odovzdaná na kontaktnom mieste Poistníka, iba však za predpokladu predchádzajúceho zaplatenia spoluúčasti vo výške 10 % z kúpnej ceny Veci. V prípade poskytnutia náhradnej Veci sa pôvodná Vec Poistenému
  4. ak nie je účelná oprava ani výmena Veci, je Poistenému vyplatené poistné plnenie v peniazoch vo výške stanovenej podľa Časti 1, bodu 8 týchto podmienok po odpočítaní spoluúčasti vo výške 10 % z kúpnej ceny Veci. Poistné plnenie je vyplatené prevodom na bankový účet alebo je Poistenému na kontaktnom mieste Poistníka vystavený dobropis. V prípade poskytnutia plnenia v peniazoch sa pôvodná Vec Poistenému nevracia.

10. VÝLUKY Z POISTENIA

 • 10.1 Poistenie náhodného poškodenia sa nevzťahuje na:
  1. opravy veci pokryté zákonnou zárukou alebo zárukou poskytovanou výrobcom/predajcom;

  2. výrobnú chybu tovaru;

  3. bežné opotrebenie, zanedbanie údržby;

  4. poškodenie Veci spôsobené nesprávnou opravou alebo údržbou;

  5. poškodenie Veci, ku ktorému došlo používaním Veci v rozpore s návodom od výrobcu alebo účelom, na, ktorý je Vec určená, vrátane použitia výrobcom neschválených doplnkov;

  6. poškodenie Veci v dôsledku manipulácie s ohňom, úderom blesku, zemetrasením, víchricou, explóziou alebo záplavou/povodňou;

  7. poškodenie Veci v súvislosti s občianskymi nepokojmi, vojnovými udalosťami alebo pôsobením radiácie;

  8. stratu Veci alebo jej časti;

  9. na akékoľvek škody vzniknuté na živote, zdraví či inom majetku, než je poistená Vec, následne a/alebo v príčinnej súvislosti so škodou na Veci, a to i v prípade, pri ktorom má Poistiteľ povinnosť poskytnúť poistné plnenie.

 • 10.2 Poistiteľ má právo znížiť alebo i celkom odmietnuť poistné plnenie, pokiaľ k finančnej strate došlo následkom hrubej nedbalosti v prípade, že nastalo:
  1. poškodenie Veci spôsobené úmyselne alebo nedbalosťou/neopatrnosťou Poisteného, ktorý si nepočínal tak, aby zabránil škode či obmedzil pravdepodobnosť vzniku škody na veci;
  2. poškodenie Veci zavinené treťou osobou alebo dieťaťom alebo domácim zvieraťom;
  3. škody vzniknuté na Veci v súvislosti s jej prepravou treťou osobou z miesta jej poškodenia do servisného miesta vrátane škôd spojených priamo i nepriamo s prepravou poškodenej Veci.

ČÁSŤ 2 – VŠEOBECNÉ PODMIENKY POISTENIA

 • ČLÁNOK 1

Predmet poistenia

Predmetom poistenia majetku je majetok vymedzený v týchto zmluvných ustanoveniach (Vec).

 

 • ČLÁNOK 2

Poistná hodnota a poistná suma

 • 2.1 Poistná hodnota je najvyššia možná majetková ujma, ktorá môže v dôsledku poistnej udalosti nastať a je rozhodujúca pre stanovenie poistnej sumy.
 • 2.2 Poistná hodnota v čase trvania poistenia je vyjadrená časovou cenou. Určí sa tak, že sa od kúpnej ceny Veci odpočítajú 2 % z kúpnej ceny za každý začatý mesiac od dátumu kúpy Veci.
 • 2.3 Poistná hodnota sa pri uzatvorení poistenia stanoví, ako obstarávacia cena Veci, za ktorú ju Poistený kúpi od Poistníka.
 • 2.4 Poistník má povinnosť bez zbytočného odkladu oznámiť Poistiteľovi všetky zmeny týkajúce sa uzatvoreného poistenia. Na zvýšenie poistnej hodnoty Veci zo strany Poisteného (napr. jej vylepšením) sa neprihliada.
 • 2.5 Horná hranica poistného plnenia je určená poistnou sumou, ktorá je určená poistnou hodnotou Veci pri uzatvorení jej poistenia a je určená na návrh a zodpovednosť Poistníka vo výške zodpovedajúcej obstarávacej cene Veci v čase uzatvorenia poistenia, ktorý je uvedený na nákupnom doklade pre poistenú Vec. Poistiteľ má právo preskúmať pri uzatvorení poistenia hodnotu poisteného majetku. Hranica poistného plnenia sa vzťahuje na jednu poistnú udalosť, ak nebolo dohodnuté inak.

 

 • ČLÁNOK 3

 • Územný rozsah - Poistiteľ poskytne poistné plnenie v Slovenskej republike, t. j. v krajine, kde Poistený kúpil Vec, na ktorú sa poistenie vzťahuje, bez ohľadu na to, kde ku škode na Veci došlo.

 

 • ČLÁNOK 4

Vznik a zmeny poistenia, spoluúčasť

 • 4.1 Poistiteľ sa zaväzuje voči Poistenému poskytnúť mu poistné plnenie, ak nastane náhodná udalosť krytá poistením (poistná udalosť) a Poistený sa zaväzuje zaplatiť Poistiteľovi poistné.
 • 4.2 Tým, že Poistený prijal ponuku poistenia včasným zaplatením poistného vo výške uvedenej v ponuke, považuje sa písomná forma poistnej zmluvy za zachovanú.
 • 4.3 Poistenie vzniká okamihom, keď Poistený kúpi Vec, a je to dátum uvedený na doklade o kúpe Veci a sú zároveň splnené podmienky uvedené v týchto zmluvných ustanoveniach. Týmto Poistený pristúpil na podmienky poistenia uvedené v týchto zmluvných ustanoveniach, ak nedôjde v lehote 14 dní k odstúpeniu od zmluvy podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.
 • 4.4 Všetky podmienky poistenia sú uvedené v týchto zmluvných ustanoveniach.
 • Poistenie sa uzatvára so spoluúčasťou vo výške 10 % z kúpnej ceny Veci vrátane DPH. 4.5 V prípade, že je Poistený platcom DPH, uzatvára sa spoluúčasť vo výške 10 % z kúpnej ceny bez DPH.

 

 • ČLÁNOK 5 - PRÁVA A POVINNOSTI POISTNÍKA A POISTENÉHO

 • 5.1 Poistník a Poistený nesmie bez Poistiteľovho súhlasu urobiť nič, čo by zvýšilo poistné riziko, nebezpečenstvo, ani to nesmie dovoliť tretej osobe. Pokiaľ dodatočne zistí, že bez Poistiteľovho súhlasu dopustil, aby sa poistné riziko, nebezpečenstvo zvýšilo, alebo, že sa poistné riziko, nebezpečenstvo zvýšilo nezávisle od jeho vôle, je povinný to bez zbytočného odkladu Poistiteľovi oznámiť. Ak je Poistené cudzie poistné riziko, nebezpečenstvo, má túto povinnosť Poistený.
 • 5.2 Poistený má povinnosť dbať, aby poistná udalosť nenastala. Pokiaľ poistná udalosť už nastala, je Poistený povinný urobiť také opatrenia, aby sa vzniknutá škoda už nezväčšovala.
 • 5.3 Poistený je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Poistiteľovi prostredníctvom Administrátora poistných udalostí či prípadne prostredníctvomPoistiteľa, že nastala škodová udalosť, dať pravdivé vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu jej následkov, predložiť potrebné doklady, ktoré si Poistiteľ vyžiada a umožniť mu vykonanie prešetrenia o príčinách vzniku škody vrátane obhliadky poistenej Veci.
 • 5.4 Poistený má povinnosť riadne sa starať o poistenú Vec, udržiavať ju v riadnom technickom stave, používať ju len na účel stanovený výrobcom a pod.
 • Poistený je povinný nemeniť z vlastnej vôle stav spôsobený škodovou udalosťou.
 • 5.5 Poistník a Poistený má povinnosť poskytnúť Poistiteľovi súčinnosť potrebnú na zistenie príčin škodovej udalosti, podať pravdivé vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu a predložiť potrebné doklady, ktoré Poistiteľ vyžaduje.

 

 • ČLÁNOK 6 - PRÁVA A POVINNOSTI POISTITEĽA

 • 6.1 Poistiteľ je povinný zaistiť elektronické doručenie týchto Zmluvných podmienok Poistenému. Ak dôjde k strate Zmluvných podmienok, zaistí Poistiteľ na žiadosť Poisteného ich opätovné zaslanie. Zmluvné podmienky sú k dispozícii takisto na internetových stránkach Poistníka.
 • 6.2 Poistiteľ je povinný v prípade uzatvorenia poistnej zmluvy formou obchodu na diaľku, bez meškania po uzatvorení poistnej zmluvy, odovzdať či odoslať dohodnutým komunikačným prostriedkom poistnú zmluvu vrátane poistných podmienok a všetkých príloh k poistnej zmluve.
 • 6.3 Poistiteľ je povinný umožniť Poistníkovi a Poistenému nahliadnuť do podkladov Poistiteľa týkajúcich sa prešetrovanej škodovej udalosti a zaobstarať si ich kópie.
 • 6.4 Poistiteľ je povinný vrátiť na žiadosť Poistníka alebo Poisteného doklady, ktoré Poistiteľovi zapožičal na uzatvorenie poistenia alebo v súvislosti s prešetrovaním škodovej udalosti.

 

 • ČLÁNOK 7 - POISTNÉ A OBDOBIE TRVANIA POISTENIA

 • 7.1 Poistné je odmenou za poistenie. Právo Poistiteľa na poistné vzniká dňom uzatvorenia poistnej zmluvy.
 • 7.2 Poistné sa uzatvára, ako jednorazové poistné.
 • 7.3 Úhrada poistného za jednotlivé poistné obdobia na celé obdobie poistenia je daná na nákupnom doklade Veci, na ktorú sa poistenie vzťahuje, a je splatné jednorazovo za celé obdobie trvania poistenia pri nákupe Veci.

 

 • ČLÁNOK 8 - ZÁNIK POISTENIA

Poistenie majetku zaniká:

 • 8.1 v prípade uzatvorenia poistenia formou obchodu na diaľku má Poistený právo bez udania dôvodu odstúpiť od poistnej zmluvy v lehote štrnástich dňoch odo dňa uzatvorenia poistnej zmluvy alebo odo dňa, keď mu boli oznámené poistné podmienky, pokiaľ k tomuto oznámeniu dôjde na jeho žiadosť po uzatvorení poistnej zmluvy;
 • 8.2 ak odstúpi Poistený od poistenia uzatvoreného formou obchodu na diaľku, vráti mu Poistiteľ bez zbytočného odkladu, najneskôr však do tridsiatich dňoch odo dňa, keď sa odstúpenie stane účinným, zaplatené poistné; pritom má právo odpočítať si, čo už z poistenia plnil.

 

 • ČLÁNOK 9 - ŠKODOVÁ A POISTNÁ UDALOSŤ

 • 9.1 Škodovou udalosťou je vznik ujmy, ktorá by mohla byť dôvodom vzniku práva na poistné plnenie.
 • 9.2 Poistnou udalosťou sa rozumie škodová udalosť, s ktorou je spojený vznik povinnosti Poistiteľa poskytnúť poistné plnenie.

 

 • ČLÁNOK 10 - POISTNÉ PLNENIE

 • 10.1 Právo na poistné plnenie vzniká vždy Poistenému.
 • 10.2 Poistiteľ je povinný poskytnúť poistné plnenie v rozsahu a za podmienok stanovených poistnými podmienkami a poistnou zmluvou.
 • 10.3 Poistiteľ poistných udalostí začne bez zbytočného odkladu po oznámení škodovej udalosti, prešetrovanie nutné na zistenie existencie a rozsahu povinnosti Poistiteľa poskytnúť poistné plnenie. Prešetrovanie je skončené oznámením jeho výsledkov Poistenému; na jeho žiadosť Poistiteľ sám v písomnej forme zdôvodní výšku poistného plnenia, prípadne dôvod jeho zamietnutia. Písomná forma je zachovaná i v prípade elektronickej komunikácie prostredníctvom e‐mailovej schránky.
 • 10.4 Poistné plnenie je splatné do pätnástich dní odo dňa skončenia prešetrovania.
 • 10.5 V prípade poistenia majetku na časovú cenu Poistiteľ poskytne poistné plnenie vo výške časovej ceny, maximálne však do výšky dohodnutej poistnej sumy alebo limitu poistného plnenia.
 • 10.6 Poistiteľ poskytne poistné plnenie v mene, v ktorej bola Vec kúpená a zaplatené poistné.

 

 • ČLÁNOK 11

Spracovanie osobných údajov a komunikácia

 • 11.1 Poistiteľ je povinný nakladať s osobnými údajmi v zmysle zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov.
 • 11.2 Poistník súhlasí, aby Poistiteľ uložil informácie týkajúce sa jeho poistenia do informačného systému. Cieľom informačného systému je zhromažďovať a spracovávať dáta na ochranu klientov i na ochranu poisťovní a pre potreby štatistiky.
 • 11.3 Poistník súhlasí so zasielaním informácií prostriedkami elektronickej komunikácie, pokiaľ v poistnej zmluve uviedol elektronickú adresu alebo telefónne číslo. Takto zasielané informácie majú iba informatívny charakter a samy osebe nespôsobujú zmenu alebo zánik poistenia. Tento súhlas sa môže kedykoľvek počas trvania poistenia odvolať.

 

 • ČLÁNOK 12 - DORUČOVANIE

 • 12.1 Písomnosti Poistiteľa sú doručované poštou, poprípade zamestnancom Poistiteľa alebo inou Poistiteľom poverenou osobou na poslednú Poistiteľovi známu adresu.
 • 12.2 Písomnosť Poistiteľa odoslaná poštou doporučenou zásielkou Poistníkovi, Poistenému (ďalej len „adresát“) sa považuje za doručenú dňom: a) prevzatia zásielky,
  • odopretia prevzatia zásielky,
  • vrátenia zásielky, ako nedoručiteľnej, pokiaľ nie je možné adresáta na uvedenej adrese zistiť, alebo ak zmenil adresát svoj pobyt a doručenie zásielky nie je možné.
 • 12.3. Ak nebol adresát zastihnutý a písomnosť Poistiteľa bola uložená doručovateľom na pošte, považuje sa písomnosť za doručenú posledným dňom úložnej lehoty, i keď sa adresát o uložení nedozvedel.

 

 • ČLÁNOK 13 - VÝKLAD POJMOV

 • 13.1 Jednorazové poistné je stanovené na celé obdobie, na, ktoré bolo poistenie uzatvorené. Ak nie je dohodnuté inak, je jednorazové poistné splatné dňom začiatku poistenia.
 • 13.2 Limitom poistného plnenia sa rozumie horná hranica poistného plnenia Poistiteľa.
 • 13.3 Obchodom na diaľku sa rozumie uzatvorenie poistnej zmluvy formou, pri ktorej boli využité komunikačné prostriedky bez nutnosti súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán.
 • 13.4 Poistná suma zodpovedá poistnej hodnote poistenej Veci v čase uzatvorenia poistnej zmluvy. Jej výška sa stanovuje na návrh Poistníka v poistnej zmluve.
 • 13.5 Poistným nebezpečenstvom je možná príčina vzniku poistnej udalosti.
 • 13.6 Poistným rizikom je miera pravdepodobnosti vzniku poistnej udalosti vyvolanej poistným nebezpečenstvom.
 • 13.7 Poistným rokom sa na účely tohto poistenia rozumie obdobie dvanástich kalendárnych mesiacov po sebe idúcich. Prvý poistný rok sa začína dňom určeným v poistnej zmluve, ako začiatok poistenia.
 • 13.8 Poisteným je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá splnila podmienky uvedené v týchto zmluvných ustanoveniach alebo v prípade zmeny vlastníckeho práva k Veci, na ktorú sa poistenie vzťahuje, je to tiež osoba, na ktorú vlastnícke právo k tejto Veci prejde v čase po vzniku poistenia do konca trvania poistenia.
 • 13.9 Spotrebiteľom sa na účely tohto poistenia rozumie fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.
 • 13.10 Ďalším predajom sa rozumie predaj Veci Poisteným iným osobám v rámci jeho podnikania.
 • 13.11 Stratou Veci je stav, keď Poistený nezávisle od svojej vôle stratil možnosť s Vecou nakladať, nevie, kde sa Vec nachádza, prípadne či Vec ešte vôbec existuje.

 

 • ČLÁNOK 14 - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • Tieto Zmluvné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.11.2017

 

Doprava zdarma nad {{cart.freeShipping}} {{cart.currency.sign}} Zdarma
K objednávke Darček zdarma
Balík ti Doručíme už od 2.1€
Zaručená Výmena tovaru
Tovar skladom odosielame Do 24 Hodín
Odosielame do celého sveta